Cách Xác định doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2014
AddThis Social Bookmark Button
Tổng cục thuế ban hành Công văn số 50984 về việc Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT 
1. Xác định mức doanh thu năm 2013 
1.1. Căn cứ để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế (sau đây gọi là doanh nghiệp) thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2014 là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2013 từ một tỷ đồng trở lên.
1.2. Đối với doanh nghiệp đã có hoạt động kinh doanh từ trước năm 2013 thì mức doanh thu năm 2013 làm căn cứ xác định phương pháp nộp thuế GTGT của năm 2014 được xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của
 kỳ khai thuế từ tháng 12 năm 2012 đến hết tháng 11 năm 2013. 
1.3. Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 chia số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng. 
2. Phương pháp tính thuế GTGT năm 2014
2.1. Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên) từ một tỷ đồng thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014. 
2.2. Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên) dưới một tỷ đồng và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ và có Thông báo gửi cơ quan thuế trước ngày 31/12/2013 về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT (Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài  chính) thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014. 
2.3. Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên) dưới một tỷ đồng và doanh nghiệp không đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 01/01/2014 (không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng). Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế phải có phương án đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng từ ngày 01/01/2014.
Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn TP Hà Nội nghiên cứu kỹ các qui định cụ thể tại Luật số 31/2013/QH13 và hướng dẫn tại Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 65 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì