Thông tư 28/2011/TT-BTC, so sánh TT 28/2011/TT-BTC với TT 60/2007/TT-BTC
AddThis Social Bookmark Button
File đính kèm bao gồm :

+ Thông Tư28/2011/TT-BTC & phụ lục mẫu biểu đính kèm.

+ So sánh TT28/2011/TT-BTC với TT60/2007/TT-BTC

+ Những điểm mới trong TT28/2011/TT-BTC cần lưu ý .

BỘ TÀI CHÍNH    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   28 /2011/TT-BTC
 Hà Nội, ngày 28  tháng 02  năm 2011
 
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,
hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007
 và Nghị định số106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

..............................................................................................................................................

Chương X -TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 64. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ khai thuế theo từng lần bắt đầu áp dụng đối với từng lần phát sinh nghĩa vụ nộp thuế từ ngày 01/07/2011.

Hồ sơ khai thuế tháng bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế tháng 07 năm 2011.

Hồ sơ khai thuế theo quý bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế quý 03 năm 2011.

Hồ sơ khai thuế cả năm bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế năm 2011.

Hồ sơ khai quyết toán thuế theo năm bắt đầu áp dụng đối với việc khai quyết toán thuế từ kỳ tính thuế năm 2011. Khai quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển ��ổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp bắt đầu áp dụng kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó từ ngày 01/07/2011.

Các quy định về thủ tục nộp thuế, hoàn thuế, bù trừ thuế bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07/2011.

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 149 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì